Onderhoudsgeld online

Onderhoudsgeld voor uw kind - wat moet u weten?


Met de Pareto Simulator kan u zelf online uw eigen simulatie maken. Door de gebruikte methode en formules geeft de Pareto Simulator u een beeld van wat een billijke onderhoudsbijdrage zou kunnen zijn. Het resultaat is sterk afhankelijk van de door u ingevulde gegevens. Voer deze zo accuraat mogelijk in.

Simuleer de kosten van uw kind en de te betalen onderhoudsbijdrage door elke ouder


Met de Pareto Simulator kan u zelf online uw eigen simulatie maken. Door de gebruikte methode en formules geeft de Pareto Simulator u een beeld van wat een billijke onderhoudsbijdrage zou kunnen zijn. Het resultaat is sterk afhankelijk van de door u ingevulde gegevens. Voer deze zo accuraat mogelijk in.

Simuleer de kosten van uw kind en de te betalen onderhoudsbijdrage door elke ouder


Met de Pareto Simulator kan u zelf online uw eigen simulatie maken. Door de gebruikte methode en formules geeft de Pareto Simulator u een beeld van wat een billijke onderhoudsbijdrage zou kunnen zijn. Het resultaat is sterk afhankelijk van de door u ingevulde gegevens. Voer deze zo accuraat mogelijk in.

Simuleer de kosten van uw kind en de te betalen onderhoudsbijdrage door elke ouder


De wetgever stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen voor de kinderen dient te zorgen. De gewone en de buitengewone kosten die uit die zorg voortvloeien dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen van de ouders te staan. Een extract van een aantal van de betreffende wetsartikelen kan u hieronder vinden.

Artikel 203.

§ 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

§ 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

§ 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament.

Artikel 203bis.

§ 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.

§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.

§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.

De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.

Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

§ 4. Op vraag van één van de ouders kan de rechter de partijen verplichten een rekening te openen bij een door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling, die bestemd wordt tot de betaling van de bijdragen vastgesteld op grond van artikel 203, § 1.

In dat geval bepaalt de rechter minstens:

1° de bijdrage van elk der ouders in de kosten bedoeld in artikel 203, § 1, alsook de sociale voordelen die aan het kind toekomen die op deze rekening gestort dienen te worden;

2° het maandelijks tijdstip waarop deze bijdragen en sociale voordelen gestort dienen te worden;

3° de wijze waarop over de op deze rekening gestorte sommen kan worden beschikt;

4° de kosten die betaald worden met deze gelden;

5° de organisatie van het toezicht op de uitgaven;

6° de manier waarop tekorten aangevuld zullen worden;

7° de bestemming van de overschotten die op deze rekening gestort worden.

Stortingen van bijdragen gedaan ter uitvoering van dit artikel, worden beschouwd als betalingen van onderhoudsbijdragen in het kader van de in artikel 203, §1, gedefinieerde onderhoudsverplichting.

Artikel 203quater.

§ 1. De krachtens artikel 203, § 1, bepaalde onderhoudsbijdrage, vastgesteld

hetzij bij vonnis overeenkomstig artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij overeenkomst, wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Deze basisbijdrage is gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt uitgesproken, tenzij de rechter er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de bijdrage van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand.

Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer. De rechter kan nochtans een andere formule toepassen voor de aanpassing van de onderhoudsbijdrage. De partijen kunnen eveneens bij overeenkomst afwijken van deze aanpassingsformule.

§ 2. In het belang van het kind, kan de rechter op vraag van één van de partijen beslissen dat de onderhoudsbijdrage van rechtswege verhoogd wordt in de door hem bepaalde omstandigheden.


Kijk uw meest recente rekeninguittreksels na of neem contact met uw kinderbijslagfonds.


Als u al een overeenkomst of een vonnis heeft, dan staat het daar in vermeld.Bent u nog bezig met het maken van de afspraken, kijk dan na op welke datum degene die alimentatie gaat het maandelijks salaris ontvangt. Bij voorkeur laten jullie een paar dagen tussen de ontvangst van het salaris en de dag van de storting van de alimentatie.


Wanneer het kind meerderjarig is dan kan u afspreken de alimentatie rechtstreeks aan het kind te storten.

Wanneer jullie kind minderjarig is dan beheren de ouders de kosten samen. De alimentatie zal dan aan de ouder die de uitgaven doet betaald worden. Alternatief kan u kiezen voor een kindrekening. De kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders exclusief bedoeld om de niet-verblijfsgebonden kosten voor het kind van te betalen. De alimentatie samen met de bijdrage in onderhoud van de andere ouder kunnen er dan maandelijks op gestort worden. Het is gebruikelijk dat ook het ontvangen kindergeld en alle andere bijlagen betaald door de staat ten behoeve van het kind op de kindrekening gestort worden.


Onderhoudsgeld mag altijd betaald worden, zelfs wanneer u nog samenwoont maar bv. geen gezamenlijke uitgaven meer doet. Let wel, de betaalde alimentatie zal pas fiscaal aftrekbaar wanneer het kind waar u voor betaalt niet langer bij ten laste staat.


Dat kan op verschillende manieren en door diverse personen gebeuren afhankelijk van uw keuze of de situatie waarin u zich bevindt.

 • U maakt de berekening en de afspraken zelf – ga naar de Pareto Simulator
 • Via tussenkomst van een bemiddelaar die jullie helpt
 • Via tussenkomst van een notaris die jullie helpt
 • Via de vrederechter (indien er een conflict is over de bedragen)
 • Via de jeugdrechter (indien er een conflict is waarbij ook het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling ter discussie staan)


De wet mbt. de ‘objectieve berekening onderhoudsgeld’ bepaalt 8 criteria waarmee de rechter rekening moet houden. Het gaat om volgende criteria:

 • inkomsten van de ouders
 • gewone kosten van het kind
 • buitengewone kosten van het kind
 • verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
 • hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
 • inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
 • het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
 • bijzondere omstandigheden

De rechter moet bovendien in zijn vonnis verduidelijken op welke manier hij deze 8 elementen in acht heeft genomen. Daarnaast moet de rechter in het vonnis ook steeds de gegevens van de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) vermelden. Deze dienst werd opgericht in 2003 en heeft tot doel voorschotten toe te kennen op en invorderingen te doen van onderhoudsbijdragen.


Dat kan en in het jargon heet dit een ‘nulbeding’. Scheidingsovereenkomsten met een zogezegd ‘nulbeding’ worden door de rechtbank echter zelden aanvaard. Je bent wettelijk altijd verplicht bij te dragen in het onderhoud. Iedere ouder is verplicht volgens zijn/haar mogelijkheden bij te dragen in het onderhoud van de kinderen, in natura of in centen. De wijze waarop je dit doet, is niet door de wet bepaald. Ouder kunnen vrij kiezen voor een methode die voor hen het meest werkbaar is. 

Weet dat de Wet voorziet dat de alimentatiebijdrage steeds herzienbaar is in het belang van de kinderen. Zelfs wanneer u kiest voor een ‘nulbeding’ is dit nooit definitief. Het kan altijd herzien worden.


De onderhoudsbijdrage die ouders voor hun kind betalen blijft verschuldigd totdat het kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien dmv een eigen inkomen. Met een inkomen wordt bedoeld een loon of een wedde of inkomsten uit een zelfstandige activiteit maar ook een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, of andere volwaardige sociale uitkering.

Let wel, igv een werkloosheidsuitkering vervalt de onderhoudsplicht pas na de wachttijd.

De onderhoudsplicht eindigt dus niet bij de meerderjarigheid van het kind. Het hebben van een eigen inkomen van het kind is een bijkomende voorwaarde. Wanneer het kind meerderjarig wordt kan het desgewenst zelf het onderhoudsgeld en het kindergeld ontvangen.


De onderhoudsbijdrage wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. U kan als ouders afwijken van de aanpassingsformule bij onderlingen overeenkomst. Wij adviseren om de indexatie toe te passen aangezien in de meeste gevallen de lonen van de ouders en de kosten van de kinderen onderhevig zijn aan de indexschommelingen. Wij stellen u een handige indexatie tool ter beschikking. Klik hier.


Het is aangewezen dat u vooraf afspreekt welke veranderende factoren aanleiding kunnen geven tot een aanpassing van de onderhoudsbijdrage. De meest voorkomende redenen zijn:

- bij het bereiken van de scharnierleeftijden van het kind, zijnde 6, 12 en 18 jaar.

- bij een significante verandering in de verblijfsregeling.

- bij een tijdelijk of permanent aanzienlijk verlies of stijging van het inkomen van een van de ouders.

Wanneer u dit niet heeft gedaan kan u via de Pareto Simulator een berekening maken en deze voorleggen aan uw ex-partner.

Is uw ex-partner niet akkoord dan kan u voorstellen om een bemiddelaar in te schakelen.
Een afspraak maken kan hier.


De onderhoudsplicht blijft bestaan. Bij studenten die na de normale middelbare school verder studeren kunnen wij adviseren dat u samen afspreekt dat de voorwaarde voor het niet wijzigen van de onderhoudsbijdrage afhankelijk is van het feit dat wanneer het kind studeert het ook blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid. De definitie van het begrip ‘ijver en bekwaamheid’ kan dan jaarlijks door beide ouders vastgelegd na het einde van het schooljaar.

Deze afspraak is weliswaar niet afdwingbaar en wanneer er geen akkoord is tussen de ouders dan dient u de tussenkomst van de rechtbank te vragen. Er bestaat rechtspraak die stelt dat het niet langer onder de normale opleiding valt wanneer wanneer het kind een zelfde jaar tot driemaal toe overdoet in een hogere studierichting.


De onderhoudsplicht blijft bestaan, tenzij het kind zelf een inkomen of vervangingsinkomen zou genieten dat het in staat stelt om zichzelf te onderhouden.


Onderhoudsgeld en fiscaliteit


We sommen de belangrijkste hieronder op:

 • Ouders met een kind ten laste genieten een fiscaal voordeel. Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt verhoogd.
 • Ouders die kiezen voor een gelijkmatige verdeling van het verblijf van het kind kunnen opteren voor fiscaal co-ouderschap.
 • Een ouder die onderhoudsgeld betaalt kan onder bepaalde voorwaarden aftrek van de betaalde sommen genieten.
 • Onderhoudsgeld is niet belastbaar in hoofde van het kind voor zover het onder een bepaald plafond blijft.
 • Ouders met tieners die betaald (vakantie)werk uitoefenen krijgen mogelijk met een fiscale impact af te rekenen.
 • Kinderopvang is enkel aftrekbaar door de ouder die het kind ten laste heeft, behalve wanneer de ouders voor fiscaal co-ouderschap kiezen, dan mag elke ouder de kosten in mindering brengen.
 • De ouder die het kind niet langer fiscaal ten laste heeft krijgt een lager netto maandloon door het wegvallen van de korting op de bedrijfsvoorheffing.
Een alleenstaande ouder met een kind ten laste heeft onder bepaalde voorwaarden recht op verhoogde kinderbijslag.


Onderhoudsbijdragen voor het kind zijn voor 80% aftrekbaar in de aangifte van de personenbelasting van de betalende ouder en dit onder volgende voorwaarden:

 • de uitkeringen moeten worden betaald in het kader van een onderhoudsverplichting
 • de ontvanger mag geen deel uitmaken van het gezin van de betaler
 • de uitkeringen moeten regelmatig worden betaald
 • de betaling van de uitkeringen moet bewezen zijn


Ontvangen onderhoudsuitkeringen door het kind dienen te worden aangegeven in de personenbelasting van de ontvanger. Het is belangrijk dat u weet dat het kind de eindontvanger is, zelfs al komen de stortingen op rekening van de ouder bij wie het kind ten laste is.

Regelmatig ontvangen onderhoudsuitkeringen: periodiek betaalde onderhoudsuitkeringen van een ouder aan het kind zijn voor 80% belastbaar in hoofde van de ontvanger (het kind).

In principe zou ieder kind dat een inkomen zoals bv. een onderhoudsbijdrage ontvangt een belastingaangifte dienen te doen. In de praktijk gebeurt dit echter zelden en zal de fiscus dit ook stilzwijgend toelaten mits de ontvangen bijdragen op jaarbasis onder de grens van de maximale vrijstelling blijven.


Kinderen fiscaal ten laste hebben betekent dat u een fiscaal voordeel geniet.

In geval van bilocatie (de kinderen verblijven evenredig bij beide ouders) bestaat de mogelijkheid het voordeel te laten splitsen. Dit kan mits het aanduiden van deze optie op de belastingsbrief.

Opgepast.

 1. Het splitsen van het fiscaal voordeel kinderen ten laste heeft als gevolg dat onderhoudsgeld betaald voor de kinderen niet meer aftrekbaar is van de belastingen. Onderhoudsgeld is enkel aftrekbaar door de ouder die de kinderen NIET fiscaal ten laste heeft.
 2. Daarentegen kan igv splitisng van het fiscaal voordeel kinderen ten laste, de kinderopvang wel door beide ouders fiscaal afgetrokken worden. Kinderopvang kan enkel afgetrokken worden igv de ouder het kind ook fiscaal ten laste heeft.
 3. Ingewikkeld ? Ja en neen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken.

Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?

Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

 1. u en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin
 2. u en de andere ouder oefenen samen het ouderlijk gezag uit over uw gemeenschappelijke kinderen
 3. de huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van
  1. een - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken - rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag.
  2. een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
   1. de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
   2. zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen
 4. noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af


Dat kan. Dan kiest u namelijk voor fiscaal co-ouderschap. Dit betekent dat het fiscaal voordeel 'kinderen ten laste' gesplitst wordt door de fiscus. De ene ouder zal dit op zijn / haar maandelijks loonbriefje terugvinden, de andere ouder vindt dit terug op de jaarlijkse belastingafrekening. Fiscaal co-ouderschap is enkel interessant indien er geen onderhoudsgeld betaald wordt omdat
onderhoudsgeld dan door geen van beide ouders aftrekbaar is.

Let op: wanneer de ouders kiezen voor “fiscaal co-ouderschap” en dit zo aangeven op de belastingbrief dan zijn eventueel betaalde onderhoudsgelden niet aftrekbaar.

De fiscale wetgeving zegt: “Onderhoudsuitkeringen betaald voor de kinderen over welke de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, en waarvoor een aanvraag werd ingediend teneinde de belastingvrije som waarop die kinderen recht geven onder elkaar te verdelen, zijn niet aftrekbaar (art. 104, 1 ° en 2°, art. 132bis WIB 92)”


Om als 'kind fiscaal ten laste' te blijven mogen de nettobestaansmiddelen van het kind niet meer dan een bepaald maximum bedragen. Met bestaansmiddelen van het kind ten laste wordt bedoeld: al zijn of haar inkomsten. Ook onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen van studenten behoren tot de bestaansmiddelen. Voor deze categorieën bestaan er wel vrijstellingen tot een bepaald bedrag.

Bent u professioneel dienstverlener?
Bekijk ons aanbod voor professionelen hier


Indexatie onderhoudsgeld

De onderhoudsbijdrage wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Wij stellen u een handige indexatie tool ter beschikking. Klik hier.